Proiecte ale Laboratorului de Patologie a Albinelor

 

    

     

 

Proiectul de cercetare:   051 - 087 / 2007

Acronimul:   Hemo

PARTENERIATE PNCDI 2

Titlul proiectului:

Supravegherea sănătății familiilor de albine prin examene complexe de diagnostic din probe de hemolimfă și optimizarea dietei

și a profilului metabolic, corelate cu creșterea statusului imun al albinei Apis mellifera

 

Coordonator Proiect S.A. INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU APICULTURĂ

PARTENER 1:  UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI

PARTENER 2:  UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREȘTI

PARTENER 3:  INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE BUCUREȘTI

PARTENER 4:  INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII ȘI ECONOMIA CONSTRUCȚIILOR BUCUREȘTI

 

Director proiect:   Șapcaliu Agripina

 

 

 Rezumatul proiectului

Proiectul propus are un caracter multidisciplinar, înglobând domenii complexe de activitate: patologia nutrițional-metabolică, nutriția, apicultura, parazitologia veterinară, toxicologia veterinară, bacteriologia, virusologia, micologia și imunologia veterinară, terapiile neconvenționale veterinare și biotehnologiile. Prin domeniile abordate și metodologia de cercetare se vor rezolva probleme de o complexitate deosebită pentru apicultura românească, iar prin tematica abordată și prin scopul propus se constituie ca o prioritate pe plan internațional, așa cum s-a demonstrat la simpozioane și congrese internaționale desfășurate în Europa (Atena, Sofia) și Australia, cât și la cele naționale (Piatra Neamț, Timișoara).

 Scopul acestui proiect constă în investigarea profilului metabolic și imunologic prin examene complexe de diagnostic (bichimice, citologice, imunologice, virusologice, bacteriologice, micologice și histochimice) din probe de hemolimfă (sângele albine), corelând supravegherea metabolică și imunologică cu realizarea unor diete alimentare și a terapiei și profilaxiei nutriționale pentru a redresa homeostazia și a optimiza răspunsul imun având ca rezultat și o creștere a calității și cantității producțiilor.

Stadiile inițiale cuprind investigarea și stabilirea valorilor de referință pentru parametrii biochimici și imunologici din probele de hemolimfă recoltate printr-o metodologie specială care va fi brevetată, concomitent cu omologarea acestor valori de referință pentru albinele sănătoase în diferite condiții de mediu și de stres, în funcție de sezon, vârstă, tipul de albine (matcă, trântori, albine lucrătoare, puiet).

Stadiile următoare vor cuprinde investigări ale unor valori biochimice și ale unor parametrii ai imunității în condiții speciale: boli bacteriene, virale, micotice, parazitare, intoxicații și boli nutrițional metabolice, prin evaluări calitative și cantitative. Stadiile de investigare vor fi completate de supravegherea nutrițional-metabolică și imunologică a familiilor de albine corelată cu intervenția prin dietoterapie, profilaxie și terapie nutrițională, care includ și administrări de proteine, glucide, lipide, vitamine în funcție de eventualele carențe, suprasolicitări în perioadele de cules sau în perioadele critice (secetă, temperaturi extreme, alți agenți stresori biotici sau abiotici). Importanța supravegherii nutrițional metabolice și a realizării unor teste pentru monitorizarea statusului imun prin cuantificarea unor parametrii celulari și umorali din hemolimfa albinelor va fi relevată de producții superioare calitativ și cantitativ, prelungirea vieții și a rezistenței albinelor, crearea de efective indemne, probabilitatea existenței unor teste rapide de diagnostic care să prevină declanșarea unor boli grave.

Impactul științific deosebit se bazează pe testarea și brevetarea unor tehnici de lucru și a unor valori de referință obținute prin cercetări riguroase și verificate corect (prioritate pe plan internațional în domeniul supravegherii sănătății și a diagnosticului complex pe hemolimfă la albine).

Efectele economice sunt legate de elaborarea unor metodologii și teste de diagnostic care vor fi cerute pe piața comunitară și extracomunitară și care vor duce la obținerea unor creșteri calitative și cantitative a producțiilor apicole. Impactul asupra agenților economici implicați este legat de valorificarea acestor teste și metodologii de supraveghere și diagnostic pe plan național și internațional și de exportul de produse apicole de calitate superioară (biologice, organice).

Impactul social este legat de dezvoltarea apiculturii și crearea unor noi locuri de muncă pentru valorificarea produselor apicole și a tehnicilor de diagnostic și supraveghere a sănătății albinelor, ducând la scăderea șomajului în zonele defavorizate. Rezultatele cercetărilor vor avea un impact deosebit pentru protecția mediului, obținerea de produse organice în stupine corect supravegheate, ele vor fi evaluate la simpozioane și congrese științifice și se vor finaliza prin brevete de invenție (două).

Institutele de cercetare, universitățile, stupinele dispun de baza materială și resurse umane, iar agentul economic implicat are capacitatea tehnologică necesară pentru a integra cercetările din ariile tematice specifice proiectului.

 

Obiectivele proiectului

Obiective generale:

 

            I.     Caracterizarea din punct de vedere biochimic, imunologic, citologic, microbiologic, toxicologic histo-patologic (cantitativ si calitativ) a hemolimfei la sp. Apis mellifera

            II.     Investigarea profilului metabolic și imunologic din hemolimfă la sp. sp. Apis mellifera prin examene complexe de diagnostic

           III.    Supravegherea metabolică și imunologică a hemolimfei la sp. Apis mellifera cu stabilirea dietoterapiei, terapiei nutriționale și profilaxiei nutriționale

 

Obiective specifice:

 

1.   Studii și documentări asupra hemolimfei (compoziție, proprietăți  biochimice, microbiologice și citologice);

2.   Stabilirea metodei de recoltare si prelucrare a hemolimfei;

3.   Stabilirea valorilor de referinta pentru parametrii biochimici, bacteriologici si imunologici ai hemolimfei prin examene complexe de diagnostic (biochimice, citologice, imunologice, bacteriologice, micologice, histochimice și histopatologice);

4.   Stabilirea profilului metabolic al albinelor din hemolimfa acestora in diferite situatii (tratamente de susținere, stres, intoxicatii, carente, suprasolicitari, stari de boala, specii florale polenizate etc.);

5.   Stabilirea profilului imunologic din hemolimfa albinei in diferite situatii (stres, intoxicatii, carente, suprasolicitari, stari de boala, specii florale polenizate etc.);

6.   Stabilirea profilaxiei nutriționale și terapiei nutriționale în situații particulare (infecții, intoxicații, suprasolicitări, stres, parazitoze etc.;

7.    Investigarea parametrilor biochimici ai hemolimfei albinei în condiții controlate de mediu  (APICLIMATOR);

8.    Monitorizarea datelor obtinute in diferite etape de cercetare (intermediare si finale).

 

Activități și responsabilități

 

Top

a)  S.C.- I.C.D.A -S.A. – Coordonator de proiect  are în responsabilitate:

- elaborarea programului de lucru și a obiectivelor specifice colaborării;

- elaborarea programului de experimentări;

- conducerea și urmărirea modului de realizare a proiectului pe obiective și etape conform schemei de realizare a proiectului;

- stabilirea sarcinilor de cercetare pe fiecare participant din colectivul de lucru;

- monitorizarea activității de cercetare pe bază de raport cuprinzând rezultatele parțiale;

- întocmirea documentației tehnice pentru produsele nou realizate;

- consultanță și asistență tehnică pe tot parcursul colaborării;

- desemnarea unui responsabil competent pentru coordonarea colaborării.

 

b)  P1 - USA-MV -  are în responsabilitate:

- elaborarea programului de lucru și a obiectivelor specifice colaborării;

- elaborarea programului de experimentări;

- conducerea și urmărirea modului de realizare a proiectului pe obiective și etape conform schemei de realizare a proiectului;

- monitorizarea activității de cercetare pe bază de raport cuprinzând rezultatele parțiale;

- întocmirea documentației tehnice pentru produsele nou realizate;

- consultanță și asistență tehnică pe tot parcursul colaborării;

- desemnarea unui responsabil competent pentru coordonarea colaborării.

 

c)  P2 - USH -  are în responsabilitate :

- elaborarea programului de lucru și a obiectivelor specifice colaborării;

- elaborarea programului de experimentări;

- conducerea și urmărirea modului de realizare a proiectului pe obiective și etape conform schemei de realizare a proiectului;

- monitorizarea activității de cercetare pe bază de raport cuprinzând rezultatele parțiale;

- întocmirea documentației tehnice pentru produsele nou realizate;

- consultanță și asistență tehnică pe tot parcursul colaborării;

- desemnarea unui responsabil competent pentru coordonarea colaborării.

 

d)  P3 - INCDSB are în responsabilitate :

- elaborarea programului de lucru și a obiectivelor specifice colaborării;

- elaborarea programului de experimentări;

- conducerea și urmărirea modului de realizare a proiectului pe obiective și etape conform schemei de realizare a proiectului;

- monitorizarea activității de cercetare pe bază de raport cuprinzând rezultatele parțiale;

- întocmirea documentației tehnice pentru produsele nou realizate;

- consultanță și asistență tehnică pe tot parcursul colaborării;

- desemnarea unui responsabil competent pentru coordonarea colaborării.

 

e)  P4 - INCERC are în responsabilitate :

- elaborarea programului de lucru și a obiectivelor specifice colaborării;

- elaborarea programului de experimentări;

- conducerea și urmărirea modului de realizare a proiectului pe obiective și etape conform schemei de realizare a proiectului;

- monitorizarea activității de cercetare pe bază de raport cuprinzând rezultatele parțiale;

- întocmirea documentației tehnice pentru produsele nou realizate;

- consultanță și asistență tehnică pe tot parcursul colaborării;

- desemnarea unui responsabil competent pentru coordonarea colaborării.

 

f)  S.C. ICDA S.A. – STUPINE ZONALE  (Cofinanțator) are în responsabilitate:

- elaborarea documentației de analiză tehnico-economică;

- să  pună la dispoziția S.C. I.C.D.A S.A.– Coordonatorul de proiect baza materială necesară realizării proiectului;

- să asigure colaborarea personalului tehnic cu S.C. I.C.D.A S.A. –  Coordonatorul de proiect;

- să contribuie la diseminarea rezultatelor cercetării prin intermediul manifestărilor tehnico-științifice (cercuri apicole, conferințe, mese rotunde);

- să contribuie la cofinanțarea proiectului în bani și în servicii conform etapizării acestuia.

 

Rezumat etapa 1

 

Top

1.      Obiectivele documentării privind hemolimfa la albina melliferă (Apis mellifera) a inclus studii și documentări asupra hemolimfei cu referire la recoltarea și prelucrarea probelor de hemolimfă, compoziția, proprietățile fizice, biochimice, microbiologice și citologice, parametrii de profil metabolic și imun);

2.      Prima parte a documentării se referă la caracterizarea albinei (Apis mellifera) inclusă în clasa insectelor, urmărind atât sistematica albinei melifere, cât și dezvoltarea embrionară și postembrionară a acesteia, inclusiv caracterizarea perioadelor larvare, prenimfală, nimfală, dar și a adulților (matcă, lucrătoare, trântori). Pentru a caracteriza hemolimfa, este necesară cunoașterea sistemului circulator la albine, în special elaborarea unei metodologii de recoltare și prelucrare a probelor de hemolimfă.

3.      Cunoașterea proprietăților fizice și chimice ale hemolimfei se completeză cu o caracterizare a principalilor parametrii biochimici de profil metabolic, pornind de la paralelismul cu profilul metabolic la mamifere și la păsări și om.

4.      Pentru a investiga sistemul imunitar la albine, a fost necesară o incursiune în domeniul imunologiei la insecte în general și la albine (Apis mellifera) în special. S-au studiat principalele caracteristici ale imunității la Clasa Insecta, cu accent pe răspunsul mediat celular, pornind de la originea embrionară a hemocitelor, corelat cu originea și multiplicarea postembrionară a hemocitelor, cu rolul prohemocitelor, al plasmocitelor și ajungând la răspunsul imun la albina melliferă.

5.      Răspunsul imun la Apis mellifera a cuprins studierea răspunsului mediat celular, a reacțiilor celulare de apărare, cât și a răspunsului mediat umoral, inclusiv rolul moleculelor efectoare inductibile. Investigarea sistemului imun din probe de hemolimfă a inclus atât studierea unor metodologii speciale de colorare a frotiurilor din hemolimfă, cât și cultivarea „în vitro” a hemocitelor, având în vedere stadiile referitoare la imunitatea albinelor vor avea ca obiectiv optimizarea răspunsului imun, după stabilirea unor metode optime de colorare a frotiurilor din hemolimfă, cu studierea morfologiei hemocitelor, inclusiv a celor din culturi de hemocite.

6.      Investigațiile microbiologice asupra hemolimfei se vor baza pe examene microscopice directe după colorarea prin metoda Gram, urmate de determinări ale numărului total de germeni mezofili aerobi, al numărului total de drojdii și mucegaiuri și de bacterii sporulate și anaerobe, inclusiv determinări ale agenților etiologici în: loca americană, loca europeană, salmoneloza albinelor adulte, septicemia albinelor, a bolii „puietului văros„ a bolii „puietului pietrificat” și a „melanozei mătcilor”.

7.      Studiile și documentările se bazează pe o bibliografie bogată, din care au fost selectate 46 titluri, reprezentative pentru nivelul actual al cunoștințelor referitoare la examenele complexe din hemolimfa albinelor, în scopul supravegherii sănătății acestora.

 

Rezumat etapa 2

 

Top

Obiectivele etapei nr. II, cu titlul referatului: „Obținerea unor valori de referință pentru parametrii biochimici ai hemolimfei și Investigații imunologice pe hemolimfă" au fost:


1) Examene complexe de diagnostic (biochimice, citologice, imunologice,
bacteriologice, micologice, histochimice și histopatologice)
  a) Determinări cantitative ale parametrilor biochimici din hemolimfă
  b) Examene microbiologice din hemolimfă
  c) Examene histologice și histopatologice

2) Optimizarea constructivă a Laboratorului de cercetare "Apiclimatron" și adaptarea acestuia la efectuarea unor teste specifice în condiții controlate
3) Metode de examinare de laborator în vederea identificării bolilor la albine


   Hemolimfa conține proteine, aminoacizi, zaharuri, hormoni, enzime si multe alte substanțe în diverse concentrații foarte variabile comparativ cu vertebratele (Hrassing N. 2005). Majoritatea cercetărilor efectuate pe plan internațional pe hemolimfă albinelor s-au axat pe analize privind zaharurile (fructoza, trehaloza și glucoza), proteinele (vitelogen), aminoacizii (prolina), hormonii (hormonul juvenil) și activitatea unor enzime.
   Scopul acestui studiu experimental a fost determinarea variabilității unor parametri biochimici din hemolimfă albinelor sănătoase în vederea stabilirii unor valori de referință care să poată fi utilizate în stabilirea stării metabolice corelate cu sănătatea albinelor.
   Cercetările au fost efectuate pe probe de albine prelevate din colonii de albine provenite dintr-o stupină de selecție a ICDA, cât și din diferite stupine cu albine crescute în sistem ecologic.
   In vederea efectuării analizelor biochimice s-au recoltat aleator probe a câte 50 de albine (10 indivizi/familia de albine), de la care s-au extras probe de hemolimfă, însumând o cantitate de 300 ul/probă analizată/determinare, la diverse intervale de timp, atât în sezonul activ (primăvară-vară), cât și în sezonul inactiv (toamnă). Desfășurarea experimentului s-a efectuat în mai multe etape:
 

  1. Stabilirea lotului experimental, alcătuit numai din albine sănătoase,
supravegheate sanitar-veterinar prin examene de laborator, de la albine crescute în sistem ecologic.
  2. Recoltarea materialului biologic (hemolimfa), în medie 6 u.l/albină prin introducerea unui capilar fin între tergitele 3-4 și preluarea de hemolimfa din capilar într-o seringă pentru obținerea cantității necesare analizelor biochimice și respectiv citologice.
  3. Efectuarea analizelor biochimice pe hemolimfa proaspăt recoltată prin tehnica slide-urilor și prin tehnica clasică (biochimie umedă), cât și a analizelor histologice și histopatologice și respectiv citologice.
  4. Prelucrarea și interpretarea datelor obținute, prezentarea statistică în tabele și grafice, efectuarea și prelucrarea de imagini foto. Referitor la examenele complexe de diagnostic efectuate (biochimice, citologice, imunologice, bacteriologice, micologice, histochimice, histopatologice) putem concluziona următoarele:


  a) Valorile principalilor parametri biochimici studiați din probele de hemolimfa provenite de la albine sănătoase întreținute în condiții naturale, prezintă o evoluție variabilă în timpul perioadei de testare.
  b) Probele prelucrate au fost analizate prin tehnica slide-urilor comparativ cu tehnicile clasice de biochimie umedă.
  c) Variația concentrației glucozei, colesterolului total, HDLC, trigliceridelor este asemănătoare pe graficele realizate din valorile medii lunare, cu valori maxime în sezonul activ și valori foarte mici la începutul sezonului inactiv (octombrie).
  d) Variația lunară a proteinei totale și a celor de tip albuminic din hemolimfa au limite strânse, cu valorile cele mai mici în partea a doua a sezonului activ.
  e) Evoluția grafică a acestor valori caracterizează un metabolism lipidic. glucidic și protidic mai intens în perioada de cules (aprilie-septembrie) și o diminuare a acestuia începând cu octombrie, concomitent cu pregătirea pentru iernat.
  f) Parametrii metabolismului mineral se caracterizează prin valori asemănătoare cu cele de la mamifere pentru Ca și Mg și valori foarte mari pentru fosforul anorganic.
  g) Enzimele analizate AST, ALT, GGT, amilaze, LDH și fosfataza alcalină prezintă limite de variație foarte largi, cu reducerea activității enzimatice în luna octombrie la valori minime și cu activitate redusă în partea a doua a sezonului activ (august-septembrie).
  h) Ținând cont de evoluția grafică a principalilor parametrii biochimici din hemolimfa, valorile de referință trebuie să corespundă unor perioade limitate în timpul sezonului activ sau inactiv, de cel mult 2-3 luni.
  i) Testele executate prin tehnica slide-urilor vor fi însoțite de verificări prin tehnicile clasice de biochimie umedă.
  j) Utilitatea valorilor de referință pentru parametrii biochimici studiați va fi legată de caracterizarea unor condiții patologice și de diagnosticul preventiv al acestora.
  k) S-au realizat caracterizări histostructurale ale organelor abdominale, principalele compartimente aflate în relație cu compartimentul hemo-limfatic, responsabile, probabil, în procesele de activare a mecanismelor imune umorale și celulare din
hemolimfa.
  I) Glandele exocrine la nivel abdominal prezintă celule ce nu fac parte din structurile proprii, celule probabil migrate din hemolimfa și care au un posibil rol în imunitate.

  m) S-a evidențiat histopatologic la unele exemplare (în special la cele păstrate în afara habitatului lor natural pentru o perioadă mai îndelungată) prezența hifelor unor miceți în glandele intertegumentare, fapt ce ar putea fi corelat cu examenul microbiologic și posibile interferențe biochimice și/sau imunologice ale hemolimfei.

  n) Pe măsură ce vor fi primite probe corelate cu diferite stări patologice (carențiale, parazitare, bacteriene etc.) se vor putea face diferențieri relevante din punct de vedere al examenului histopatologic pe diferite organe abdominale,

  o) Având la bază sistemul de clasificare elaborat de Van Steenkiste au fost identificate tipurile de hemocite prezente în  hemolimfa albinelor adulte de 06 zile. 7-45 zile și adulte de iarnă în vârstă de aproximativ 150 zile.

  p) Astfel, tipurile și categoriile de hemocite ale albinei melifere care au putut fi identificate. în frotiurile din hemolimfa colorate Giemsa. sunt: PL1+PR, PL2, PL3 PL4, GR+OE și CO. Modificarea față de sistemul de clasificare a lui Van Steenkiste este minoră (PL1+PR în loc de PL1 și GR+OE în loc de GR),

  q) S-a constatat că hemocitele se înmulțesc prin diviziune mitotică, prin diviziune directă, amitotică și, probabil, prin așa numitele "cromatinocite" . S-a evidențiat prezența henocitelor în vasul dorsal de hemolimfa, în corpul gras și în musculatură. stabilindu-se criteriile de diferențiere, în secțiunile semifine , a hemocitelor de oenocite.

  r) S-a reușit caracterizarea morfologică a elementelor care asigură realizarea răspunsului imun mediat celular, creându-se, în acest mod, premisele investigării mecanismelor răspunsului mediat cellular (fagocitoza, formarea de noduli și eventual încapsularea) care intervin în principalele boli ale albinei melifere.
  s) Reamenajarea din punct de vedere constructiv a laboratorului nu reclamă tehnologii și costuri ridicate.Dotarea cu echipamente de monitorizare și control poate fi realizată etapizat și planificat în funcție de promovarea unor teme noi de cercetare.
  t) Cercetările cu privire la încărcătura microbiană efectuate la cele 24 familii de albine avute în studiu au arătat nu s-au izolat germeni care să arate o anumită încărcătură microbiană, ceea ce se corelează cu faptul că probele au provenit de la familii de albine sănătoase clinic.
La probele provenite de la familiile nr. 1, 4 și 6 s-au constatat apariția coloniilor pe mediul Sabouraud din categoria drojdiilor, fără să se constate prezența coloniilor de mucegaiuri.
  u) Variația procentuală a patologiei diagnosticate în cadrul Laboratorului de Patologie a ICDA de la probele aduse de apicultorii din intreaga tara si pentru care au fost emise buletine de analiza cu diagnosticul de suspiciune  (varrooză 25.6%, nosemoză 53,5%, loca europeană 4,7%, intoxicații și alte cauze 30.2%) nu influențează rezultatele investigației biochimice din hemolimfa. Probele investigate fiind recoltate de la albine sănătoase.

 

Bugetul proiectului

 

Top

 

TOTAL

2007

2008

2009

2010

 

Buget/lei

Cof/lei

Buget

Cof

Buget

Cof

Buget

Cof

Buget

Cof

CO - S.A. INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU APICULTURĂ- S.C.

950.000

205.000

50.000

5000

300.000

75.000

300.000

75.000

300.000

 50.000

P1  - UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI

350.000

-

50.000

-

100.000

-

100.000

-

100.000

-

P2 -UNIVERSITATEA SPIRU HARET

 

300.000

-

50.000

-

100.000

-

100.000

-

50.000

-

P3 - INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU STIINTE BIOLOGICE

200.000

-

-

-

100.000

-

100.000

-

 

-

P4 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN CONSTRUCTII SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR-BUCURESTI

200.000

-

-

-

80.000

-

120.000

-

-

-

TOTAL PROIECT

2.205.000 lei

 

-

 

-

 

-

 

-

 
 

Diseminare parțială a rezultatelor

 

Top

         
Nr. crt. Titlul proiectului Unitatea coordonatoare Titlul articolului Nume autor Revista in care a aparut in tara
1 “Supravegherea sănătății familiilor de albine prin examene complexe de diagnostic din probe de hemolimfă și optimizarea dietei și a profilului metabolic, corelate cu creșterea statusului imun al albinei Apis mellifera” Institututul de Cercetare si Dezvoltare pentru Apicultura Seasonal variations of the main biochemical parameters of the hemolymph of Apis mellifera Carpathica in Romania Agripina Sapcaliu, A. Siceanu, Cristina Mateescu,  Eliza Căuia, Crenguța Pavel, I. Radoi,  D. Condur  XLV Naukowa Konferencja Pszczelarska, Pszczelnicze towarzystmwo naukowe, Instytut Sadownictwa I Kwiaciarstwa Oddział Pszczeinictwa, 11 martie 2008, Puławy, Polonia, pg. 27
2 “Supravegherea sănătății familiilor de albine prin examene complexe de diagnostic din probe de hemolimfă și optimizarea dietei și a profilului metabolic, corelate cu creșterea statusului imun al albinei Apis mellifera” Institututul de Cercetare si Dezvoltare pentru Apicultura The evolution of some biochemical parameters in the honeybees’ haemolymph (A. m. carpathica) collected in the inactive season Agripina Sapcaliu, I. Radoi, D. Condur, A. Siceanu, Eliza Cauia, Crenguta Pavel Scientifical Papers Vol. 41 (2) Simpozionul "60 de ani de cercetare științifică în domeniul creșterii animalelor" 2008, Timișoara, pg. 333-338
3 “Supravegherea sănătății familiilor de albine prin examene complexe de diagnostic din probe de hemolimfă și optimizarea dietei și a profilului metabolic, corelate cu creșterea statusului imun al albinei Apis mellifera” Institututul de Cercetare si Dezvoltare pentru Apicultura The evolution of some biochemical parameters in the honeybees’ haemolymph (A. m. carpathica) collected in the active season I. Radoi, Agripina Sapcaliu,  Crenguta Pavel, Todirita Andra Scientifical Papers Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad",  Simpozionul "Progrese și perspective în medicina veterinară",  Ed. Ion Ionescu de la Brad, 51 (IX) volume, Iași, 2008, in curs de publicare
4 “Supravegherea sănătății familiilor de albine prin examene complexe de diagnostic din probe de hemolimfă și optimizarea dietei și a profilului metabolic, corelate cu creșterea statusului imun al albinei Apis mellifera” Institututul de Cercetare si Dezvoltare pentru Apicultura Comparative aspects of some biochemical parameters in the honeybees’ haemolymph (A. m. carpathica) in relation to season Agripina Sapcaliu, I. Radoi,  Crenguța Pavel  Scientific works veterinary medicine, București, 20-21 noiembrie 2008, C series,  LIII volume, București, 2008, pg. 515-523
5 “Supravegherea sănătății familiilor de albine prin examene complexe de diagnostic din probe de hemolimfă și optimizarea dietei și a profilului metabolic, corelate cu creșterea statusului imun al albinei Apis mellifera” Institututul de Cercetare si Dezvoltare pentru Apicultura The reference values of the main biochemical parameters of the haemolymph of Apis mellifera carpathica in South-Eastern Romania Agripina Sapcaliu, Eliza Cauia, Crenguta Pavel,  Alina Butu, D. Condur, I. Radoi, V. Savu inventica, octombrie 2008
 

Rezultate finale

 

Top

 

 

Contacte și legături

 

Top

E-mail director de proiect: sapcaliuagripina@yahoo.com
Telefon Laborator de Patologie Apicolă: 021 / 2324344

Copyright 2015 I.C.D.A.