Proiecte ale Laboratorului de Patologie a Albinelor

 

    

 

Proiectul de cercetare:   157 / 2014

Acronimul:   BacteApis

Competiția - PCCA 2013 Domeniul 5 - Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară

Autoritatea Contractantă:  Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării și Inovării

Titlul proiectului:  Studii complexe privind obţinerea şi testarea de noi formule apifitoterapeutice în profilaxia şi controlul

bolilor bacteriene majore la albina Apis mellifera carpatica

 

Director proiect:   Dr. Savu Vasilică

 

 

 Rezumatul proiectului

      Bolile bacteriene majore (loca americană și loca europeană) sunt afecțiuni infectocontagioase prezente în aproape toate țările (inclusiv România), fiind boli devastatoare ce afectează stadiul larvar al albinei Apis mellifera și al altor specii ale genului Apis. Ele pot antrena pierderi economice substanțiale.

      Proiectul dezvoltă o cercetare inovativă pe linia elaborării unui produs apifitoterapeutic original destinat profilaxiei, tratamentului și controlului bolilor bacteriene majore ale albinelor. Proiectul este structurat în patru pachete de lucru (WP1-WP4) și realizat printr-un parteneriat între o unitate de învățământ și un institut de cercetare încadrat ca IMM. Proiectul implică cercetări experimentale, studii preclinice/clinice și se va finaliza prin elaborarea unei noi formule apifitoterapeutice (produs finit), a unei noi tehnici de obținere  și a unei noi metodologii de abordare a profilaxiei și tratamentului în patologia apicolă (veterinară). La ora actuală există momente critice în apariția și dezvoltarea bolilor bacteriene și blocaje în controlul sezonier apicol. Blocajele identificate pe plan național în profilaxia și controlul bolilor bacteriene majore includ:

  • lipsa unor produse care să înlocuiască antibioticele folosite în tratamentul bolilor bacteriene majore;

  • diagnosticarea tardivă, după apariția semnelor clinice de boală, fază ce nu mai poate stopa evoluția fulminantă a bolii și care impune măsuri severe care constau în distrugerea familiilor de albine afectate;

  • pierderi imense atât pentru sectorul apicol cât și pentru agricultură în general prin efect implicat (lipsa polenizatorilor);

 

Obiectivele proiectului

FAZA I - „RecoltareA și prelucrarea probelor, ÎnsĂmÂnȚarea, izolarea, identificarea și caracterizarea agenȚilor etiologici ai bolilor bacteriene MAJORE la albine”

 

Activități și responsabilități

 

Top

 

Rezumat etapa 1

 

Top

Etapa I a proiectului cu titlul “Studii complexe privind obținerea și testarea de  noi formule apifitoterapeutice în profilaxia și controlul  bolilor bacteriene majore la albina Apis mellifera carpatica” (BacteApis) a avut în derulare două obiective majore: unul a vizat efetuarea unor cercetări epizootologice privind evaluarea, diagnosticarea și monitorizarea bolilor bacteriene majore infecto-contagioase la albina Apis mellifera carpatica, iar altul a abordat problematica introducerii unor noi metodologii de terapie și prevenție în controlul bolilor bacteriene majore, prin formularea și obținerea unor produse apifitoterapeutice eficiente.

Activitățile specifice derulate pentru atingerea obiectivelor din etapa I au fost: identificarea unor stupini cu suspiciune de boală și prelevarea de probe, elaborarea unui algoritm de diagnostic și a unei metodologii originale de prelucrare și analiză a probelor prelevate, întocmirea buletinelor de analiză, interpretarea statistică a incidenței bolilor bacteriene majore cu precizarea indicilor de repartizare geografică, selecționarea pe baza datelor din literatură și experimentelor proprii anterioare a unor specii de plante din flora locală, în vederea obținerii de extracte vegetale standardizate, obținerea de extracte vegetale la nivel de pilot, cu proprietăți farmacologice de tip antibacterian și formularea unei variante de produs apifitoterapeutic final, destinat testărilor preclinice din etapele 2 și 3.

Rezultatele obținute au fost monitorizate prin următorii indicii de rezultat: număr de loturi de albine studiate din punct de vedere epizootologic, număr de probe prelevate în cursul anului apicol active în sezonul activ, număr de probe diagnosticate pozitiv, număr de extracte vegetale obținute și caracterizate organoleptic, fizico-chimic și microbiologic și compoziția variantei de produs apifitoterapeutic final.

 

Concluzii etapa 1

 

Top

1.  Algoritmul de diagnostic al bolilor bacteriene principale, s-a bazat pe o anamneză amănunțită, examene clinice și paraclinice complexe, care au stabilit anumite criterii de diferențiere între cele 2 specii (Paenibacillus larvae și Mellisococcus plutonius).

2.  A fost elaborată o metodologie originală de monitorizare și diagnostic, plecând de la metodologia standard a OIE (Oficiul Internațional al Epizootiilor).

3.  În vederea conceperii unei formule de produs apifitoterapeutic cu proprietăți antibacteriene, extractele hidroalcoolice obținute au fost caracterizate organoleptic, fizico-chimic și microbiologic pentru formularea primară a unei variante de produs.

4.  S-a conceput o primă formulă de produs apifitoterapeutic la care s-a stabilit proporția extractelor hidroalcoolice vegetale, aceasta fiind caracterizată organoleptic, fizico-chimic și microbiologic.

5.  S-a realizat o pagină web a proiectului http://www.icdapicultura.com/bacteapis.htm în care se va prezenta desfășurarea fazelor proiectului, rezultatele obținute, precum și diseminarea acestora, conform etapelor din planul de realizare.

Rezultatele investigațiilor efectuate nu constituie documente oficiale și nu fac parte din programele de supraveghere sanitar-veterinară oficială pentru România. Metodologia de cercetare este adecvată scopului propus, și anume obținerea unui produs fitoterapeutic cu activitate eficientă împotriva bolilor bacteriene majore la albine, fără stabilirea unor rezultate oficiale, legate de locația stupinelor și gradul de infecție, având doar un caracter informativ, pentru acestea.

 
 

Rezumat etapa 2

 

Top

      Obiectivul principal în cadrul etapei a II-a fost obținerea unui produs apifitoterapeutic cu acțiune bactericidă eficientă, asupra agenților etiologici ai unor boli bacteriene majore, care să poată fi folosit în același timp în scop profilactic, cât și ca mijloc de control al acestora. Utilizarea produsului apifitoterapeutic în scop profilactic, mai ales în cazul familiilor de albine clinic sănătoase, dar purtătoare de germeni, va crea o pârghie în limitarea morbidității, cu impact direct asupra producției apicole și reducereii pierderilor economice.

      Pentru obținerea unui produs apifitoterapeutic eficient au fost selectate 14 plante din flora spontană și cultivată a României, din care s-au obținut extracte hidro-alcoolice, iar prin testarea acestora comparativ cu tinctura de propolis în condiții de laborator „in vitro” s-au selectat cele mai eficiente, pe baza inhibiției determinate de extracte pe mediile de cultură selective asupra agenților etiologici specifici ai bolilor bacteriene majore la albine.

     Extractele din plante cu potențial bactericid și tinctura de propolis au fost caracterizate organoleptic, microbiologic și fizico-chimic, evaluându-se în privința conținutului în uleiuri volatile, total flavonoide, compuși fenolici și s-au selectat patru variante de produs. Variantele de produs (I-IV) au fost caracterizate organoleptic, fizico-chimic și microbiologic și s-au întocmit fișe de produs farmaceutic. Variantele de produs apifitoterapeutic formulate și caracterizate fizico-chimic au fost testate pentru proprietățile antibacteriane prin metoda difuzimetrică, pe tulpina Paenibacillus larvae ATCC 9545 846 TM, prezentând zone de inhibiție inclusiv la diluțiile 1/32. Cele mai active dintre variantele propuse au fost variantele I și III, care vor fi testate clinic în anul apicol 2016. Rezultatele parțiale ale cercetării au fost comunicate și publicate la Simpozioane și Congrese internaționale pe tematică de apicultură, având caracter de originalitate.

      Menționăm faptul că cercetarea întreprinsă nu are nicio legătură cu activitatea laboratoarelor oficiale teritoriale sau centrale, în atribuția cărora intră supravegherea și controlul bolilor la albine.

 

Concluzii etapa 2

 

Top

 

Rezumat etapa finală

 

Top

„Testarea clinică a produsului apifitoterapeutic rezultat și elaborarea metodologiei de aplicare în cadrul schemelor de profilaxie și tratament„

 Obiectivele principale din cadrul etapei finale au fost orientate către testarea clinică farmacologică in vivo a produsului apifitoterapeutic obținut, pe familii de albine infectate natural și stabilirea dozei farmacologice optime. S-a urmărit în final obținerea unui produs apifitoterapeutic cu acțiune bacteriostatică eficientă, îndreptat către agenții etiologici ai bolilor bacteriene majore (loca americană, loca europeană), care să poată fi folosit în același timp în scop profilactic la familiile de albine clinic sănătoase purtătoare de agenți ai bolilor bacteriene majore (fără/cu depopulări) și ca mijloc de control al dezvoltării acestor boli pe teritoriul țării. De asemenea s-a avut în vedere stabilirea metodologiei de administrare a produsului.

Menționam că, cercetarea întreprinsă nu are nicio legătură cu activitatea laboratoarelor oficiale teritoriale sau centrale, nominalizate pentru supravegherea și controlul bolilor la albine.

 

Concluzii etapa finală

 

Top

1. Testarea clinică in vivo pe familii de albine a produsului apifitoterapeutic BacteApis VL2 s-a realizat prin monitorizarea a 256 stupini, din care au fost selecționate 103 stupini (40,23 %) care au prezentat un diagnostic de “suspiciune de boli bacteriene majore”, 97 stupini (37,74 %) care au prezentat și alte afecțiuni (varrooză, nosemoză, suspiciuni de intoxicații, etc) au fost excluse.

2. Lotul de cercetare a inclus 6 stupini private pentru testarea clinică formate din 486 familii de albine, repartizate astfel: 433 familii de albine ( lotul experimental) și 53 familii de albine (lotul martor).

3. Experimentul s-a derulat pe 2 loturi experimentale: lotul experimental 1 (109 familii de albine clinic sănătoase purtătoare de germeni ai bolilor bacteriene majore și 23 familii de albine ca lot martor netratat); lotul experimental 2 (324 familii de albine purtătoare de germeni ai bolilor bacteriene majore care au prezentat depopulări, mortalitate crescută, dar fără semne clinice de boală la puiet și 30 familii de albine ca lot martor netratat).

4. Efectul terapeutic general al produsului apifitoterapeutic BacteApis VL2 a fost evident, produsul împiedicând dezvoltarea infecției (apariția bolilor bacteriene majore în formă clinică) și afectarea puietului de albine, fără efecte asupra producției apicole, a puterii stupului și ale pontei mătcii. Acesta nu induce efecte adverse precum fenomene de intoxicație, tulburări nervoase sau de comportament la albinele adulte.

5. În ceea ce privește tolerabilitatea produsului, nu s-au constatat cazuri de refuz al hranei, manifestări nervoase sau digestive, intoxicații, devieri de comportament ale albinelor lucrătoare, modificări negative ale pontei mătcii.

6. Diseminarea rezultatelor intermediare ale cercetărilor s-a efectuat prin comunicari (naționale (1) / internaționale (6), publicații BDI internaționale (4); abstracts ISI (2).
 

Diseminare rezultate finale

 

Top

1.  “Evaluating the concentration in polyphenolic compounds of plant extracts to control major bacterial infections in bees”, Agripina SAPCALIU, Vasilică SAVU, Ion RĂDOI, Aneta POP, Mimi DOBREA, Florentin MILEA, Victor Călin, Dan Bodescu, Cristina Ștefania PÎRVULEȚ, Journal of Biotechnology 08/2017; 256:S85. · DOI:10.1016/j.jbiotec.2017.06.1090, factor de impact 2,884

 

2.      “In vitro testing of the antimicrobial action of certain hydroalcoholic plant extracts to control major bacterial diseases in bee”, Vasilică Savu, Agripina Sapcaliu, Ion Rădoi, Carmen Negoita, Petruț Tănase, Cristina Ștefania PÎRVULEȚ, Journal of Biotechnology 08/2017; 256:S84-S85. · DOI:10.1016/j.jbiotec.2017.06.1089, factor de impact 2,884

 

3.      “Ascospherosis incidence in bees investigated for major  bacteriosis in the beekeeping year 2016” Florentin Gheorghe Milea, Ion RADOI, Agripina ȘAPCALIU, Vasilică SAVU, Ovidiu POPA,  Scientific works. Series C. Veterinary Medicine, Vol. LXIII, 2017, Print ISSN 1222-5304, ISSN Online 2067 - 3663, Indexare BDI: Index Copernicus, CABI, Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest), PBN, Cite Factor (Academic Scientific Journals), Scipio, OCLC (World Cat), Research Bible, Google Scholar.

 

4.      “In vitro testing of the efficiency of antibacterial synergic combinations of propolis tincture and selected plant extracts” Vasilică Savu, Agripina Sapcaliu, Ion Rădoi, Carmen Negoita, Petruț Tănase, Cristina Ștefania PÎRVULEȚ,  45th International Apicultural Congress Apimondia, Istanbul, Turcia September 28 sept, book of abstacts 2017, www.apimondia.org bee health COMMISION: Bee Health, Participation Diploma 

 

5.      “The prophylaxis of major bacterial infections in the Apis mellifera carpathica bee through honey, pollen and bee bread control” Agripina SAPCALIU, Vasilică SAVU, Ion RĂDOI, Mimi DOBREA, Florentin MILEA, Victor Călin, Dan Bodescu, Cristina Ștefania PÎRVULEȚ 45th International Apicultural Congress  Apimondia, Istanbul, Turcia September 28 sept, book of abstacts 2017, www.apimondia.org bee health commision: Bee Health, Participation Diploma 

 

6.      “Aspects of pollen sources used in supplementary feeds and the presence of etiological agents of mycosis and nosemosis” Florentin Gheorghe Milea, Ion RADOI, Vasilică SAVU, Agripina ȘAPCALIU, Ovidiu POPA, 45th International Apicultural Congress Apimondia, Istanbul, Turcia September 28 sept, book of abstacts 2017, www.apimondia.org bee health commision: Bee Health, Participation Diploma 

 

7.      “The prophylaxis of major bacterial infections in the APIS mellifera carpathica bee through honey, pollen and bee bread control” Vasilică SAVU , Agripina SAPCALIU, Ion RĂDOI, Mimi DOBREA, Florentin MILEA, Victor Călin, Dan Bodescu, Cristina Ștefania PÎRVULEȚ, Iași, Lucrări științifice. Seria Medicină Veterinară Iași  BDI, 2017, vol 60, ISSN 1454-7414, www.usamviasi.ro  CNCSIS cu B+,  bazele de date INDEX COPERNICUS DATABASE, acceptata publicare 2017

 

 

Bugetul proiectului

 

Top

NR.

CRT

DENUMIRE CAPITOL

 

VALOARE

Buget

2014 (lei)

VALOARE

Contributie financiara proprie

2014 (lei)   

  VALOARE

Buget

2015 (lei)

VALOARE

Contributie financiara proprie

2015 (lei)

VALOARE

Buget

2016 (lei)

VALOARE

Contributie financiara proprie      2016 (lei)    

TOTAL

Buget

(lei)   

TOTAL Contributie financiara proprie      

(lei)   

1.

Cheltuieli cu personalul  (inclusiv taxele de angajator) din care:

104646

21.683

408.604

63.317

281.250

45.000

777.854

130.000

1.1    cheltuieli cu personalul pentru doctoranzi si cercetatori postdoctorali

76646

5000

152.677

25.000

140.000

0

332.677

30.000

1.2    cheltuieli cu personalul - altul decat cei de la pct. 1.1

68000

16.683

255.927

38.317

141.250

45.000

445.177

100.000

2.

Cheltuieli cu logistica*

4250

0

175.000

25.000

91.000

45.000

283.646

70.000

3

Cheltuieli de deplasare (transport, cazare, diurna, taxe participare, asigurari de sanatate, taxe de viza)  15%

0

0

121.000

0

5.000

0

126.000

0

4.

Cheltieli indirecte (regia) 

3750

4.500

36.750

99.000

18.750

9.000

62.500

112.500

5.

TOTAL

 112.646

26.183

741.354

187.317

396.000

99.000

1.250.000

312.500

 
 

Evenimente

 

Top

Simpozion “Prospects for the Third Millennium Agriculture” - 24th-26th September, Cluj Napoca

website:  http://symposium.usamvcluj.ro

 

Agriculture for Life, Life for Agriculture - June 4 - 6, 2015, Bucharest, Romania

website:  http://www.agricultureforlife.usamv.ro/index.php/en/

 

Bioingineria resurselor animaliere - 28-29 mai 2015, Timisoara

website:  http://usab-tm.ro/USAMVBT_Simpozion-_ro_1243.html

 

www.apimondia2015.com

 

Contacte și legături

 

Top

Telefon Laborator de Patologie Apicolă: 021 / 2324344
E-mail responsabil de proiect USAMV București: radoiion@yahoo.com

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior,

a Cercetării și Inovării

www.uefiscdi.gov.ro
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură www.icdapicultura.ro
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București www.usab.ro

Copyright 2017 I.C.D.A.